Klachtenprocedure Cadteam

Klachtenprocedure Cadteam

Het kan altijd gebeuren dat er tijdens een training iets niet naar wens verloopt, waardoor een deelnemer ontevreden is. In zo’n geval is het belangrijk dat er een duidelijke klachtenprocedure is, zodat de deelnemer zijn of haar klacht kan indienen en deze op een goede manier wordt afgehandeld.

Bij Cadteam hebben we een klachtenprocedure opgesteld om ervoor te zorgen dat klachten serieus worden genomen en op een juiste manier worden afgehandeld. Deelnemers kunnen hun klacht per e-mail indienen via info@cadteam.nl of bij de betreffende trainer. De klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld door Laurens Knol, hij is Operationeel Manager van Cadteam. Wij zullen vervolgens binnen vijf werkdagen contact opnemen om de klacht te bespreken en te zoeken naar een passende oplossing. We streven ernaar om de klacht binnen 4 weken behandelt te hebben.

Indien we er samen niet uitkomen, kan de deelnemer de klacht indienen bij de Geschillencommissie van de NRTO, waarbij wij zijn aangesloten. Deze commissie doet uitspraak over de klacht en haar uitspraak is bindend. De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen. Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil voor de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

We vinden het belangrijk dat deelnemers tevreden zijn over onze trainingen en mocht er onverhoopt iets misgaan, dan staan we klaar om dit op een correcte manier op te lossen.

Klachtregeling Cadteam

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Cadteam: Cadteam is een specifieke aanbieder van CAD-oplossingen en CAD-toepassingen. Zij zijn een kennis- en adviesorganisatie met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, erop gericht voor de klant de beste oplossing te vinden om zijn/haar bedrijf beter, sneller en goedkoper te laten presteren.
 2. Klacht: iedere kennisgeving van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten, onjuistheid, onduidelijkheid of onvolledigheid van inhoudelijke informatie.
 3. Klachtbehandelaar: de medewerker van Cadteam die de klacht behandelt en die, indien de klacht een gedraging van een medewerker betreft, niet bij die gedraging betrokken is geweest.

Artikel 2. Klachtrecht

Eenieder die een training bij Cadteam volgt of heeft gevold heeft het recht om een klacht in te dienen.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Cadteam draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn respectievelijk haar gedragingen en over gedragingen van medewerkers die onder zijn respectievelijk haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 4. Indienen van een klacht

 1. Een klacht kan via e-mail worden ingediend.
 2. Een klacht bevat ten minste:
 • De naam, telefoonnummer en het adres van de indiener;
 • Dagtekening; en
 • Een omschrijving van de klacht en/of de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 1. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling in het Nederlands.

Artikel 5. Klachtbehandelaar

Laurens Knol, Operationeel Manager, zal namens Cadteam de klachten in behandeling nemen. De klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld. Binnen vijf werkdagen wordt er contact opgenomen om de klacht te bespreken en te zoeken naar een passende oplossing. De klachten worden binnen 4 weken afgehandeld.

Artikel 6. Aanvullende bepalingen

Indien een klacht mondeling of via social media is ingediend of niet voldoet aan de hiervoor in punt 4 genoemde voorwaarden, stelt de klachtbehandelaar de indiener in de gelegenheid de klacht binnen twee weken schriftelijk in te dienen dan wel alsnog aan deze voorwaarden te voldoen. Indien een mondeling ingediende klacht na het verstrijken van twee weken nog niet schriftelijk is ingediend, zal de klacht niet behandeld worden.

Artikel 7. Ontvangstbevestiging

 1. De klachtbehandelaar bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangt door contact op te nemen met de indiener van de klacht met de bedoeling de klacht op informele wijze op te lossen.
 2. Als de informele behandeling van de klacht als bedoeld in lid 1 leidt tot tevredenheid van de indiener van de klacht, dan wel zodra naar tevredenheid van de indiener aan diens klacht tegemoet is gekomen, wordt verder geen toepassing aan deze regeling gegeven.
 3. Als de informele behandeling van de klacht als bedoeld in lid 1 niet heeft geleid tot tevredenheid van de indiener van de klacht, wordt de klacht op formele wijze afgehandeld door de klachtbehandelaar. De indiener van de klacht wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt daarbij de mogelijkheid geboden te worden gehoord of daarvan af te zien.

Artikel 8. Geen verplichting tot behandeling

 1. Behandeling van de klacht is niet verplicht indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
 • waarover reeds eerder een klacht is ingediend met inachtneming van deze regeling is behandeld;
 • die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • waartegen door de indiener bewaar gemaakt had kunnen worden;
 • waartegen door de indiener beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;
 • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,
 • zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 1. Behandeling van de klacht is tevens niet verplicht indien het belang van de indiener van de klacht dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld. Hierbij wordt vermeld dat binnen één jaar na dagtekening een verzoek kan worden ingediend bij de Nationale Ombudsman een onderzoek in te stellen.

Artikel 9. Formele behandeling en horen

 1. De indiener van de Klacht en degene op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
 2. Van het horen van de indiener van de Klacht kan worden afgezien indien:
 • de Klacht niet voldoet aan de eisen vermeld in artikel 4 en 7;
 • de Klacht kennelijk ongegrond is;
 • de indiener van de Klacht (telefonisch dan wel schriftelijk) heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; of
 • de indiener van de Klacht niet binnen een door de Klachtbehandelaar gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.
 1. De indiener van de Klacht kan zich door een ander laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Indien iemand anders namens de indiener op de hoorzitting verschijnt, dient deze een schriftelijke machtiging van de indiener te kunnen tonen, tenzij de indiener zich laat vertegenwoordigen door een advocaat.
 2. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 10. Schriftelijke afhandeling

Schriftelijk afgehandelde Klachten bevatten een weergave van de Klacht, indien van toepassing een afschrift van het verslag van het horen, een gemotiveerde kennisgeving van de bevindingen van het onderzoek naar de Klacht, het oordeel daarover en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. Hierbij wordt ook vermeld dat binnen één jaar na dagtekening een verzoekschrift kan worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

CADTEAM B.V.

De Smalle Zijde 3-22
3903 LL Veenendaal

+31 (0)318 – 616 924

info@cadteam.nl

BTW: NL854822082B01

KvK: 62448072

Over ons

CADTEAM is een specifieke aanbieder van CAD-oplossingen en CAD-toepassingen. Wij zijn een kennis- en adviesorganisatie met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, erop gericht voor u de beste oplossing te vinden en uw bedrijf beter, sneller en goedkoper te laten presteren.

Meer over CADTEAM